Spring naar hoofd-inhoud

Missie en visie

Onze school is een zogeheten samenwerkingsschool. Dit betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst, levensbeschouwing of anderszins. Onze school is een ontmoetingsplaats voor alle gezindten en we verzorgen het onderwijs met respectering van ieders overtuiging. Mensen komen elkaar in het dagelijks leven tegen. In de buurt, op straat, op de club. Mensen werken samen en leven samen, met overeenkomsten en verschillen. Als onderwijs springen we daarop in. Ons onderwijs is vooral ontmoetingsonderwijs.
Onze school werkt vanuit een aantal sturende begrippen, die de bouwstenen vormen van ons onderwijs: normen en waarden, veiligheid, ontwikkeling, betrokken leerkrachten en structuur in ons onderwijs vormen het fundament waarop we willen bouwen.

We zijn een samenwerkingsschool gevormd vanuit zowel openbare als christelijke waarden. Dat wil zeggen: iedereen is welkom ongeacht cultuur, religie of geaardheid. De kinderen komen met verschillende religies of overtuigingen in de klas en hiervoor wordt in de groepen tijd en ruimte gegeven om elkaar te leren kennen vanuit respect voor ieders achtergrond.

In onze vieringen wordt aandacht besteed aan de verschillende geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen vanuit de kinderen.
Communicatie, zorgstructuur, sociaal-emotionele ontwikkeling, doorgaande ontwikkelingslijnen, goede methoden en moderne hulpmiddelen, professionals met een brede inzetbaarheid, activiteiten (zowel onder schooltijd als daarbuiten), een multifunctioneel modern gebouw en ouders als ervaringsdeskundigen zijn belangrijke pijlers in ons werk.
Deze centrale uitgangspunten kunnen beschouwd worden als onze visie. Deze visie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en communicatie. Ook bij het vormgeven van ons financieel/materieel beleid en de kwaliteitszorg speelt onze visie een rol.

Ons onderwijs staat in dienst van de opvoeding, die volwassenwording van het kind tot doel heeft. We trachten, in samenwerking met het gezin, de veelzijdige ontwikkeling van uw kind te bevorderen, zoveel mogelijk gericht op een plaats als volwassene in de toekomstige samenleving.

Uw kind staat bij ons centraal: ons onderwijs houdt rekening met de heterogeniteit van de kinderen ten aanzien van persoonlijkheid en begaafdheid, hetgeen tot uitdrukking wordt gebracht in optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen.

Voor de persoonlijkheidsvorming is, naast de intellectuele ontwikkeling, de ontwikkeling van gevoels- en wilsleven en de creativiteit, van wezenlijk belang. Eens in de zes weken kennen we op vrijdag voor de groepen drie tot en met vijf en de groepen zes tot en met acht een creatieve middag. We bieden kinderen gelegenheid in te schrijven op tien tot twaalf workshops, waarin ze hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien.

Daarnaast zal uw kind geoefend worden om samen met anderen te werken en te leven.  Het onderwijs gaat uit van overeenkomsten en verschillen tussen mensen. En wij doen daar iets mee. Door samen met de leerlingen die overeenkomsten en verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen kinderen de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen en dus ook over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zij zelf. Kinderen leren er met, van en over elkaar en met respect voor de  ander.