Spring naar hoofd-inhoud

Zorg

We zijn ervan overtuigd dat ieder kind talent heeft. Maar overal zijn grenzen aan. Het is aan ons om te ontdekken waar die grenzen liggen en erop in te spelen.

  • we streven ernaar om elke leerling het maximum haalbare resultaat te laten behalen.
  • we stimuleren zoveel mogelijk de zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid van onze leerlingen in een opbouwende lijn binnen de school.
  • we streven naar een evenwichtige verdeling van cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling.
  • er is geregeld overleg tussen leerkrachten, intern begeleider (IB'er) en de directeur, om het leerproces te bewaken en waar nodig bij te stellen.
  • de gemaakte toetsen worden in ons digitaal leerlingvolgsysteem ingevoerd. De vorderingen worden nauwlettend gevolgd.

Passend onderwijs

  • we volgen leerlingen in hun ontwikkeling. We spelen op hun ontwikkeling in door extra hulp te bieden aan leerlingen die een achterstand hebben opgelopen en uitdagende oefenstof te geven aan leerlingen die zich de stof in een vlot tempo eigen maken. Indien nodig bieden we aangepaste leerwegen aan.
  • we kennen onze eigen grenzen, geven die ook aan ouders aan en zullen verwijzen indien wij de gevraagde hulp niet (meer) kunnen leveren. Doelstelling is om waar mogelijk kinderen binnen onze school te helpen in hun ontwikkeling.
  • we hebben als één van de weinige scholen binnen de onderwijsgroep Perspecto een eigen ZAT-team. Dit is een Zorg Advies Team. Het is een netwerk met hulpverlenende instanties, waarin een groepsleerkracht, directie, logopedie, schoolarts, wijkverpleegkundige, Woongoed, maatschappelijk werk en remedial teaching zijn vertegenwoordigd.
  • de directeur is vertegenwoordigd in Communities that Care. Dit is een van origine Amerikaans preventieprogramma, dat aan de Nederlandse situatie is aangepast. Communities that Care is een wijkgerichte aanpak, die probleemgedrag onder jongeren in een vroeg stadium signaleert en aanpakt, met als doel een veilige en constructieve leefomgeving te scheppen.